Favicons?domain=www.ku.acwww.ku.ac.th

     
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่เขตบางเขน กรุงเทพฯ และวิทยาเขตกำแพงแสน, ศรีราชา, สกลนคร สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีเขียวใบไม้